FR Box scoate la concurs postul de Secretar General

Federaţia Română de Box scoate la concurs postul vacant de Secretar General. Interviul va avea loc la data de 15.03.2013, la sediul federaţiei din Vasile Conta nr. 16. Pentru depunerea dosarelor si informaţii suplimentare consultaţi cerinţele complete în materialul de mai jos.

 

ANUNŢ

Federaţia Română de Box scoate la concurs un post vacant de

SECRETAR GENERAL:

 

Interviul va avea loc în data de 15.03.2013, ora 14.00 la sediul FR Box din Str. Vasile Conta nr. 16, sector 2, Bucureşti, etajul 7, camera 718.

Dosarele se pot depune până la data de 08.03.2013 sediul FR Box , Str. Vasile Conta nr. 16, sector 2, Bucureşti, etajul 7, camera 718.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 021 317 01 85.


DOSARUL DE CONCURS va conţine în mod obligatoriu:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, şi, după caz, în specialitate;
 • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • cazier judiciar

 

Copiile de pe certificatele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Condiţii specifice privind ocuparea postului de Secretar general:

 • pregătirea de specialitate: studii medii;
 • nivel experienţă: 7 ani în activitatea specifică de conducere;
 • cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Microsoft Office, Internet – nivel avansat;
 • abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: responsabilitate, lucru în echipă, tenacitate, perseverenţă, adaptabilitate, spontaneitate, spirit de iniţiativă, spirit de observaţie, creativitate;

 


BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului vacant Secretar generaldin cadrul Federaţiei Române de Box:

 1. Statutul Federaţiei Române de Box;î
 2. Legea nr. 69/2000 privind educaţia fizică şi sportul
 3. O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile, precum şi Instrucţiunile de aplicare ale acestora.
 4. HG 1.447/2007 Privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă. Monitorul Oficial nr. 823/03.12.2007
 5. OMF nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv – Monitorul Oficial nr. 1174/13 decembrie 2004
 6. ORDONANŢA nr. 119 din 31 august 1999 (*republicată*) privind controlul intern şi controlul financiar preventiv cu modificările şi completările ulterioare – Monitorul Oficial 799/12.11.2003
 7. ORDIN nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale – Monitorul Oficial nr.37/2003

 

Preşedinte

Leonard Doroftei

 

Documentul în format PDF îl puteţi vedea accesând link-ul de mai jos

Secretar General